/portals/0/slides/Pano thang-cong-nhan-6.5.20.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

INFOGRAPHIC: Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/32020)

In bài viết

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.