/portals/0/slides/Pano thang-cong-nhan-6.5.20.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Tổ chức thăm quan nghỉ mát năm 2018.

In bài viết

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Bên mời thầu: Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí

2. Tên gói thầu: Tổ chức thăm quan nghỉ mát năm 2018.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 5 năm 2018.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hà Nội, ngày 15/05/2018