/portals/0/slides/Banner ĐHĐ PVN.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Cung cấp máy lọc không khí và máy hút ẩm năm 2020

In bài viết

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Bên mời thầu: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí

2. Tên gói thầu: Cung cấp máy lọc không khí và máy hút ẩm năm 2020.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn SXKD dự phòng năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Chào hàng cạnh tranh.

- Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 4 năm 2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hà Nội, ngày 14/04/2020