/portals/0/slides/maxresdefault.jpg /portals/0/slides/dhd-cover-mb.png /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Tổ chức khóa đào tạo Huấn luyện An toàn cơ bản theo tiêu chuẩn STCW78/2010 (IMO)

In bài viết

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Tổ chức khóa đào tạo Huấn luyện An toàn cơ bản theo tiêu chuẩn STCW78/2010 (IMO).

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP:

1. Bên mời thầu: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí

2. Tên gói thầu: Tổ chức khóa đào tạo Huấn luyện An toàn cơ bản theo tiêu chuẩn STCW78/2010 (IMO).

3. Nguồn vốn: Trích từ nguồn vốn SXKD năm 2020 của Công ty.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Trong tháng 9 năm 2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hà Nội, ngày 21/9/2020