/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Mua sắm TSCĐ, CCDC cho VP Hà Nội năm 2020.

In bài viết

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP:
1. Bên mua: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí
2. Tên gói thầu: Mua sắm TSCĐ, CCDC cho VP Hà Nội năm 2020.
3. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn SXKD năm 2020.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Trong tháng 8/2020.
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có
hiệu lực.

Hà Nội, ngày 31/07/2020