/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/thang-cong-nhan-2021-2-cover.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Cung cấp dịch vụ đào tạoTiếng Anh cho doanh nghiệp năm 2021.

In bài viết

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP:

1. Bên mời thầu: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đào tạo Tiếng Anh cho doanh nghiệp năm 2021.

3. Nguồn vốn: Trích từ nguồn vốn SXKD năm 2021 của Công ty.

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Trong quý II năm 2021.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 09 tháng  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hà Nội, ngày 12/4/2021