/portals/0/slides/maxresdefault.jpg /portals/0/slides/dhd-cover-mb.png /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Cung cấp dịch vụ đào tạo các khóa nghiệp vụ về than.

In bài viết

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:
1. Bên mời thầu: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí
2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đào tạo các khóa nghiệp vụ về than.
3. Nguồn vốn: Trích từ nguồn vốn SXKD năm 2020 của Công ty.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Trong quý III năm 2020.
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có
hiệu lực.

Hà Nội, ngày 12/8/2020