/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Cung cấp dịch vụ đào tạo các khóa nghiệp vụ về dầu.

In bài viết

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Bên mời thầu: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đào tạo các khóa nghiệp vụ về dầu.

3. Nguồn vốn: Trích từ nguồn vốn SXKD năm 2020 của Công ty.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Trong quý III năm 2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hà Nội, ngày 03/08/2020