/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

In bài viết

     1. Tầm nhìn:

        Trở thành nhà cung ứng nhiên liệu (than, dầu) cho lĩnh vực sản xuất điện hàng đầu Việt Nam, góp phần đảm bảo An ninh Năng lượng Quốc gia.

     2. Sứ mệnh:

- Đảm bảo ổn định nguồn cung nhiên liệu (than, dầu) cho các Nhà máy điện của PV Power;

- Xây dựng, vận hành và quản trị trung tâm than để cấp cho các Nhà máy điện;

- Bảo vệ cảnh quan, môi trường cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và Xã hội;