/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

In bài viết

Theo NQ số 40/NQ-ĐLDK ngày 03/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power), Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí được dổi tên thành Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí, triển khai thực hiện các chức năng,nhiệm vụ chính như sau:

           1.Chức năng:

  • Là đầu mối thay mặt PV Power triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng (theo phân cấp và ủy quyền) với các nhà cung cấp trong và ngoài nước, triển khai các hoạt dộng đảm bảo nguồn nhiên liệu than và dầu ổn định cung cấp cho các dự án điện của PV Power.
  • Là đầu mối thay mặt PV Power tư vấn trong việc kinh doanh, đầu tư, hợp tác đầu tư, thảo thuận chiến lược,... trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối nguyên nhiên liệu than và dầu trong toàn PV Power.

           2.Nhiệm vụ:

  • Cung ứng nhiên liệu (than, dầu): Thu xếp nguồn nhiên liệu ổn định, lâu dài; Quản lý và triển  khai thực hiện hợp đồng.
  • Dịch vụ hậu cầu: Đảm bảo đầy đủ các dịch vụ hậu cầu nhằm đáp ứng thuận tiện và hiệu quả cao nhất đối với công tác cung ứng nhiên liệu than và dầu; Từng bước tham gia quản lý và đầu tư cơ sở hạ tầng nhập khẩu (vận chuyển nội địa và truyền tải).
  • Công tác tư vấn: Là đầu mối thay mặt PV Power, tư vấn cho các đơn vị trong và ngoài ngành về công tác đầu tư, hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo ký kết, triển khai hợp đồng mua bán than và dầu được thuận lợi, hiệu quả nhất. 
  • Nghiên cứu phương án phối trộn, xây dựng trung tâm than để cấp cho các nhà máy..
  • Được quyền triển khai kinh doanh nhiên liệu than cung cấp cho các hộ tiêu thụ đảm bảo hiệu quả kinh tế và theo sự chấp thuận của PV Power.