/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

BAN LÃNH ĐẠO

In bài viết

 

ÔNG: LÊ MINH TUẤN

Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 21/12/1973

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ QTKD

ÔNG: TRẦN DUY HIỆP

Chức danh: Phó Giám đốc

Ngày sinh: 25/11/1961

               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật Cơ khí

ÔNG: MAI VIỆT HÀ

Chức danh: Phó Giám đốc

Ngày sinh: 21/2/1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

 

ÔNG: NGUYỄN NGỌC HÀ

Chức danh: Phó Giám đốc

Ngày sinh: 21/12/1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải, Kỹ sư điện tử viễn thông