/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

BAN LÃNH ĐẠO

In bài viết

 

ÔNG: LÊ MINH TUẤN

Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 21/12/1973

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ QTKD

ÔNG: TRẦN DUY HIỆP

Chức danh: Phó Giám đốc

Ngày sinh: 25/11/1961

               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật Cơ khí

ÔNG: PHÍ ANH ĐỨC

Chức danh: Kế toán trưởng

Ngày sinh: 24/02/1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, cử nhân tài chính ngân hàng